Image دات نت

کار با FTP در سی شارپ

آموزش کار با FTP در زبان برنامه نویسی سی شارپ

سلام دوستان در این آموزش قصد دارم نحوه اتصال به FTP و کار با آن را به شما دوستان آموزش دهم

اول از همه باید یک ارتباط ایجاد کنیم

FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com/"); 
        request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails; 
 
        // This example assumes the FTP site uses anonymous logon. 
        request.Credentials = new NetworkCredential("maruthi", "******"); 
        request.KeepAlive = false; 
        request.UseBinary = true; 
        request.UsePassive = true; 

توجه کنید باید فضای نام

using System.Net;

را using کنیم

حال ما می توانیم رفتار های متعددی را برای ارتباط ، تعریف کنیم : (همون کشینگ خودمون)

request.CachePolicy = new HttpRequestCachePolicy(HttpRequestCacheLevel.CacheIfAvailable);

با کد زیر می توانید محتویات را از فایل FTP خودتان بخوانید.

try  
{  
// FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com/");  
FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com/");  
request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails;  
  
        
request.Credentials = new NetworkCredential("maruthi", "******");  
request.KeepAlive = false;  
request.UseBinary = true;  
request.UsePassive = true;  
  
   
FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse();  
   
Stream responseStream = response.GetResponseStream();  
StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);  
Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());  
   
Console.WriteLine("Directory List Complete, status {0}", response.StatusDescription);  
   
reader.Close();  
response.Close();
          
}  
catch (Exception ex)  
{  
Console.WriteLine(ex.Message.ToString());  
} 

این کد تمامی محتویات و مستندات درایو FTP شما را نشان می دهد.

نحوه خواندن یک فایل خاص

try 
{ 
FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com/6.txt"); 
  
request.CachePolicy = new HttpRequestCachePolicy(HttpRequestCacheLevel.CacheIfAvailable); 
  
request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile; 
  
request.Credentials = new NetworkCredential("maruthi", "******"); 
  
request.KeepAlive = false; 
request.UseBinary = true; 
request.UsePassive = true; 
  
FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse(); 
  
Stream responseStream = response.GetResponseStream(); 
  
StreamReader reader = new StreamReader(responseStream); 
  
Console.WriteLine(reader.ReadToEnd()); 
  
Console.WriteLine("Download Complete", response.StatusDescription); 
  
reader.Close(); 
  
response.Close(); 
} 
catch (WebException e) 
{ 
Console.WriteLine(e.Message.ToString()); 
String status = ((FtpWebResponse)e.Response).StatusDescription; 
Console.WriteLine(status); 
} 
catch(Exception ex) 
{ 
Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 
}

کد زیر به شما در فرستادن یک فایل به یک FTP location (مکان FTP) کمک می کند.

public static void PostDatatoFTP(int i) 
    { 
      try 
      { 
        FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com"+@"\"+"TestFile0.txt"); 
        request.CachePolicy = new HttpRequestCachePolicy(HttpRequestCacheLevel.CacheIfAvailable); 
        request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile; 
        request.Credentials = new NetworkCredential("maruthi", "******"); 
        // Copy the contents of the file to the request stream. 
        StreamReader sourceStream = new StreamReader(@"E:\yourlocation\SampleFile.txt"); 
        byte[] fileContents = Encoding.UTF8.GetBytes(sourceStream.ReadToEnd()); 
        sourceStream.Close(); 
        request.ContentLength = fileContents.Length; 
        Stream requestStream = request.GetRequestStream(); 
        requestStream.Write(fileContents, 0, fileContents.Length); 
        requestStream.Close(); 
        FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse(); 
        Console.WriteLine("Upload File Complete, status {0}", response.StatusDescription); 
 
        response.Close(); 
      } 
      catch (WebException e) 
      { 
        Console.WriteLine(e.Message.ToString()); 
        String status = ((FtpWebResponse)e.Response).StatusDescription; 
        Console.WriteLine(status); 
      } 
      catch(Exception ex) 
      { 
        Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 
      } 
    }

تکه کد پایین برای خواندن تمام محتویات فایل استفاده می شود . 

FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://Hostname.com/TestFile.txt");  

 

تمام.